کلمه کلیدی خود را وارد کنید

post

زمان حال کامل ماضی نقلی

زمان حال کامل ماضی نقلی وبسایت اموزش انلاین زبانینو

ساختار

فعل این زمان  با استفاده از افعال کمکی  have وhas  و قسمت سوم فعل اصلی (past participle) ساخته می شود.

قسمت سوم فعل با استفاده از اضافه کردن -ed یا -d به آخر افعال با قاعده ساخته می شود. افعال بی قاعده نیز مانند زمان گذشته ساده به قسمت سوم فعل خود تبدیل می شوند. لازم به ذکراست قسمت سوم فعل در افعال باقاعده با اضافه کردن d- یا ed- به انتهای آنها ساخته می شوند در حالی که قسمت سوم فعل افعال بی قاعده از قواعد خاصی پیروی نمی کند.مشاهده ی فهرست کامل افعال بی قاعده

نمونه افعال با قاعده

قسمت سوم فعل
شکل گذشته
شکل ساده
lived lived live
started started start
called called call
visited visited visit

 افعال بی قاعده

قسمت سوم فعل
شکل گذشته
شکل ساده
made made make
eaten ate eat
done did do
come came come

 

قیود زمان مرتبط:

الف) since و for

1. for  به معنای (به مدت) برای بیان طول زمان:

For (two hours, three weeks, five months, seven years, a long time,. . .)

I have been in this office for eight years.

هشت سال است که در این اداره بوده ام.

2. since به معنای (از. . .تا حالا) برای بیان زمان آغاز عمل:

Since (nine o’clock, Monday, last week, yesterday, 2007, the first of June. . .)

I have been in this office since 2012.

از سال 2012 تا حالادر این اداره بوده ام.

بعد از since علاوه بر کلمات بالا می توان یک جمله گذشته نیز به کار برد.

I have had a lot of hobbies, since I was a kid.

از زمانی که بچه بودم، سرگرمی های زیادی داشته ام.

I have learned many things since I became a mother.

از زمانی که مادر شدم، خیلی چیزها یاد گرفته ام.

ب) already    به معنای (قبلا ، پیش از این) برای بیان کاری که زودتر اززمان مورد انتظار انجام شده است.

  • already قبل از قسمت سوم فعل یا بعد از have/has استفاده می شود.

A: Don’t forget to do your assignment bell.

B: I have already done it.

A: بل یادت نره تکالیفت را انجام بدی.

B: قبلاً آن را انجام داده ام.

وبسایت اموزش زبانینو

 

ج) just به معنی (چند لحظه قبل ، تازه) برای بیان کاری که چند لحظه قبل انجام شده است.

  • just نیز مانند already قبل از قسمت سوم فعل یا بعد از have /has استفاده می شود.

A: You look sleepy.

B: Yes, I have just got up.

به نظر خواب آلود می آیی.

بله، همین چند لحظه پیش بیدار شده ام.

د) Yet به معنای (هنوز) برای بیان کاری که منتظر انجام آن هستیم.

  • Yet در آخر جمله های منفی و سوالی استفاده می شود.

Have they arrived yet?

آیا آن ها هنوز نرسیده اند؟

We haven’t finished our homework yet.

ما هنوز تکلیفمان را انجام نداده ایم.

مثال:

جدول زیر سه حالت این زمان را نشان می دهد:

زمان حال کامل
I have worked here for ten years.

ده سال است که اینجا کار کرده ام.

جملات مثبت

… + قسمت سوم فعل + have/has + فاعل

I have not worked here for ten years.

ده سال است که اینجا کار نکرده ام.

جملات منفی

فاعل + have not/haven’t or has not/hasn’t + قسمت سوم فعل +…

Have you worked here for ten years?

آیا ده سال است که اینجا کار کرده ای؟

جملات سوالی

Have or has + قسمت سوم فعل + فاعل ?…

 2  کاربردها

مهم ترین استفاده های این زمان عبارتند از :

الف) برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است.

They have lived in this apartment for twelve years.

 آنها دوازده سال است که در این خانه زندگی می کنند.

My brother has played volleyball since he was thirteen.

برادرم از وقتی سیزده ساله بود والیبال بازی کرده است.

وبسایت اموزش زبانینو

ب) برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده و تمام شده ولی اثر آن تا زمان حال باقی مانده است.

She has bought a new computer for three months. (She still has it.)

او سه ماه است که یک کامپیوتر جدید خریده است. )هنوز آن را دارد.)

I have washed my clothes. (The clothes are clean)

من لباس هایم را شسته ام. ( لباس ها تمیزند)

ج) برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده و تمام شده ولی اثرآن به صورت تجربه و دانش نزد ما باقی است. به طور مثال می توان به مسافرت هایی که رفته ایم ، غذاهایی که خورده ایم ، افرادی که دیده ایم و امثال آن اشاره کرد. در این صورت از زمان حال کامل استفاده می شود. برای پرسیدن راجع به تجربیات افراد معمولا از سوال (Have you ever…?)  و کلماتی مثل ever  (تا حالا) وnever (هرگز) که قبل از قسمت سوم فعل می آیند ، استفاده می شود.

Have you ever been to China?

Yes, I have visited China twice.

تا حالا چین رفته ای؟

بله، دو بار از چین دیدن کرده ام.

 I have never eaten sushi in my life.

در طول عمرم سوشی نخورده ام.

وبسایت اموزش زبانینو

در ادامه کاربرد سوم (ج) موارد زیر را  نیز می توان از زیرمجموعه های  آن برشمرد:

1) برای بیان عمل یا حالتی که هرگز یا برای مدتی آن را انجام نداده ایم.

My parents have never travelled abroad.

پدر و مادر من هرگز به مسافرت خارج از کشور نرفته اند.

I haven’t gone to the cinema for five years.

پنج سال است که به سینما نرفته ام.

2) برای بیان کاری که  آن را  برای اولین بار یا چندمین بار انجام داده ایم .

It is the first time (that) she has been on a diet.

این اولین باری است که او رژیم گرفته است.

This is the fourth time that we have complained about working conditions.

این چهارمین باری است که ما درباره شرایط کاری شکایت کرده ایم.

3) برای بیان کردن صفات عالی

This is the most popular song that I have ever heard.

این محبوب ترین آهنگی است که تا به حال شنیده ام.

My neighbor is one of the best drivers I have ever seen.

همسایه من یکی از بهترین راننده هایی است که تا به حال دیده ام.

د) برای بیان عمل یا حالتی که  از گذشته تا حالا چندین بار تکرار شده است.

My mother has cooked spaghetti three times this week.

مادر من این هفته سه بار ماکارانی درست کرده است.

I have been on vacation in London several times.

من برای تعطیلات چندین بار به لندن رفته ام.

وبسایت اموزش زبانینو

ه) برای بیان عمل و یا دستاوردی که در طول زندگی توسط ما یا دیگران صورت گرفته است و زمان دقیق آن هم مشخص نیست ، از حال کامل استفاده می کنیم. اما اگر بخواهیم در مورد کاری صحبت کنیم که زمان دقیق انجام آن مشخص است، باید از زمان گذشته ساده استفاده کنیم. به مقایسه این دو مثال دقت کنید:

have eaten Japanese food many times.

من بارها غذای ژاپنی خورده ام. (زمان مشخص نیست)

ate Japanese food three months ago.

من سه ماه پیش غذای ژاپنی خوردم. (زمان مشخص است)

 3  صرف فعل

وبسایت اموزش زبانینو

 

 

visited many countries.


have
I
You, We, They
has He, She, It
visited many countries. .

have not/haven’t

I
You, We, They
Has not/hasn’t He, She, It
 

visited many countries?

I .

Have

you, we, they
he, she, it Has

وبسایت اموزش زبانینو

4  اشکال کوتاه شده ی فعل (Contractions)

 مثبت / Positive Negative / منفی

I have > I’ve

You have > You’ve

He has > He’s

She has > She’s

It has > It’s

We have > We’ve

They have > They’ve

I have not > I’ve not

You have not > You’ve not (You haven’t)

He has not > He’s not (He hasn’t)

She has not > She’s not (She hasn’t)

It has not > It’s not (It hasn’t)

We have not > We’ve not (We haven’t)

They have not > They’ve not (They haven’t)

وبسایت اموزش زبانینو

Examples:

مثال:

He’s already had the surgery on his knees.

او قبلاً روی زانوها یش عمل جراحی داشته است.

I’ve never played a role in a film.

من هرگز نقشی در فیلم نداشته ام.

She hasn’t cleaned her room in a month.

او یک ماه است که اتاقش را تمیز نکرده است.

They’ve just paid a huge electricity bill.

آنها به تازگی مبلغ زیادی را بابت پول برق پرداخته اند.

We’ve not seen our school friends for fifteen years.

ما پانزده سال است که دوستان دوران مدرسه مان را ندیده ایم.

You haven’t studied for your exam yet.

شما هنوز برای امتحانتان درس نخوانده اید.

 5  تغییر در هجی فعل

وبسایت اموزش زبانینو

تغییر در هجی  فعل زمان حال کامل (قسمت سوم فعل) مانند تغییر در هجی فعل گذشته است:

الف) در افعالی که به e ختم می شوند، فقط –d  به آخر فعل اضافه می شود.

close → closed

arrive → arrived

 

ب) در افعالی که به ختم می شوند، در صورتی که صدای قبل از y مصوت باشد، فقط -ed به آخر فعل اضافه می شود و در صورتی که صدای قبل از y صامت باشد ابتدا  تبدیل به i می شود، سپس –ed  اضافه می شود.

enjoy → enjoyed

stay → stayed

vary → varied

hurry → hurried

 

ج) در کلیه افعال تک سیلابی و یا افعال چند سیلابی  که تکیه در سیلاب آخر باشد، حرف بی صدا (consonant) در انتهای فعل دو بار تکرارمی شود.

ban → banned

trap → trapped

prefer → preferred

در افعالی دو سیلابی و بیشتر در صورتی که تکیه در سیلابی غیر از سیلاب آخر باشد، حرف بی صدا دو بار تکرار نمی شود.

open → opened

offer → offered

بدون نظر

اضافه کردن بررسی خود

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.