کلمه کلیدی خود را وارد کنید

post

کاربرد حروف اضافه at,in,on

کاربرد حروف اضافه at,in,on

آموزش زبان انگلیسی کاربرد حروف اضافه at in on در مکالمه کدام یک از I’m in/at/on رو استفاده کنم ؟؟؟؟ حروف اضافه on, in و at برای زمان و تاریخ با توجه به نمونه های زیر برای هر کدوم حرف اضافه ی خودش رو استفاده میکنیم on- in-at به مثال های زیر دقت کنید  

حرف اضافه  in رو می تونید با ماه، فصل و یا سال بکار ببرید.

The conference will be held in summer.

کنفرانس در تابستان برگزار خواهد شد.

It’s very hard to travel in winter because of cold weather.

در زمستان به دلیل سردی هوا مسافرت کردن خیلی سخت است.

Ali is going to the United States in June.

علی در (ماه) ژوئن به ایالات متحده می رود.

نکته: اصطلاحات ثابتی هم وجود دارند که in در آنها بکار می رود.

In the morning, In the afternoon, In the evening

I go to school in the morning.

من صبح به مدرسه می روم.

I saw one of your best friends in the afternoon.

 بعداظهر یکی از بهترین دوستات رو دیدم.

حرف اضافه on می تواند با تاریخ یا روزهای هفته استفاده شود.

 

The soccer match is on September 18.

مسابقه فوتبال روز هجدهم سپتامبر است.

I ‘m going to visit a friend of mine on Friday, do you want to come with me?

من قصد دارم جمعه به دیدن یکی از دوستام بروم، میخوای با من بیای؟

We met a new member in the group on Monday morning.

ما در گروه یک عضو جدید را دوشنبه صبح ملاقات کردیم.

Mike graduated from university on March 24, 2014.

مایک در 24 مارس 2015 از دانشگاه فارالتحصیل شد.

نکته: هنگامی که ما فقط اسم ماه را در جمله استفاده می کنیم دیگر نباید از on استفاده کرد بلکه باید از in استفاده کرد. ولی وقتی که به همراه اسم ماه، ما تاریخ را هم داریم آن وقت باید از حرف اضافه on استفاده کرد.

حرف اضافه at می تواند با ساعت یا کلمات night, noon و midnight بکار برود.

 

The movie is at 3 pm.

فیلم ساعت 3 بعداظهره.

Bats come out at night.

خفاش ها شب بیرون می آیند.

Sometimes I eat lunch at noon.

بعضی اوقات من ظهر نهار می خورم.

کاربرد حرف اضافه at

 

هنگام صحبت در مورد فعالیت های گروهی مثل مهمانی، جلسه، نمایش، کنسرت و غیره از حروف اضافه at استفاده می شود.

at a party, at a meeting, at a play, at a concert, etc

I will see you at the party.

در مهمونی می بینمت.

Jack is now at a concert.

جک الان در یک کنسرته.

 A: Where is Maria?

B: She is at a meeting now.

ماریا کجاست؟

او الان در یک جلسه است.

تفاوت حروف اضافه at و in در خصوص مکان

به طور کلی از حروف اضافه in موقعی استفاده می شود که ما به یک قسمت به خصوصی از یک ساختمان (بانک، اداره…) اشاره می کنیم. ولی از at موقعی استفاده می کنیم که به یک ساختمان به طور کلی اشاره می کنیم که کمی نامشخص است.

where are you?

I’m in the office.

کجا هستی؟

در اتاقم هستم (اتاقی که در اداره است).

where are you?

I’m at the office.

کجا هستی؟

اداره هستم (در اینجا منظور اداره به صورت یک کل است و این دقیقا مشخص نیست که این شخص در چه قسمتی از اداره است)

“I’m in the shower.”
“I’m in the lobby.”
“I’m in a car.”
“I’m in a house.”
“I’m in a school.”
Using the word ‘at’ helps tell someone where you currently are. The difference between ‘at’ and ‘in’ is that the physical location is general.
Here are some examples:
“I’m at the grocery.”
“I’m at the mall.”
“I’m at the doctor’s office.”
“I’m at the park.”
“I’m at the airport.”
However, in some cases you can use ‘at’ and ‘in’ interchangeably.
Here are some examples:
“I’m at the mall.”
“I’m in the mall.”
“I’m at the park.”
“I’m in the park.”
“I’m at the grocery.”
“I’m in the grocery.”
Using the word ‘on’ is referring to a non physical location such as your time being utilized by something else.
Here are some examples:
“I’m on the phone.”
“I’m on my computer.”
“I’m on a bus.”

در صورت تمایل به یادگیری زبان انگلیسی هستید پیشنهاد ما دوره ویژه میباشد موفق باشید .

آموزش زبان انگلیسی آنلاین زبانینو

کاربرد at in on

زبانینو وبسایت

بدون نظر

اضافه کردن بررسی خود

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.