کلمه کلیدی خود را وارد کنید

برنامه دوره ها

نمایش 1 - 4 از 7 نتایج

اپ

نام دوره موقعیت تاریخ مدت
دوره 60 روزه زبان تهران April 27, 2016 60 days
دوره کوتاه زبان انگلیسی ویژه مسافر تهران January 1, 1970 12 جلسه
کدینگ 504 بدون فراموشی تهران March 21, 2016 20 جلسه

زبان

نام دوره موقعیت تاریخ مدت
دوره 60 روزه زبان تهران April 27, 2016 60 days
دوره کوتاه زبان انگلیسی ویژه مسافر تهران January 1, 1970 12 جلسه
کدینگ 504 بدون فراموشی تهران March 21, 2016 20 جلسه

گرامر

نام دوره موقعیت تاریخ مدت
دوره 60 روزه زبان تهران April 27, 2016 60 days
دوره کوتاه زبان انگلیسی ویژه مسافر تهران January 1, 1970 12 جلسه
کدینگ 504 بدون فراموشی تهران March 21, 2016 20 جلسه

گوش دادن

نام دوره موقعیت تاریخ مدت
دوره 60 روزه زبان تهران April 27, 2016 60 days
دوره کوتاه زبان انگلیسی ویژه مسافر تهران January 1, 1970 12 جلسه
کدینگ 504 بدون فراموشی تهران March 21, 2016 20 جلسه